Λογοτεχνία


  • Κυκλοφορεί το τεύχος 45 (Σεπτέμβριος 2019)

    ΜΗ­ΝΙΑΙΟ ΠΕ­ΡΙΟ­ΔΙ­ΚΟ, ΣΕ­ΠΤΕΜ­ΒΡΙΟΣ 2019, ΤΕΥ­ΧΟΣ 45, ΤΙ­ΜΗ 5,00 € Ὑπεύ­θυ­νος: Κ. M. ΜΑ­ΣΤΡΑ­ΚΑΣ, Ἐκδό­της: Διορ­θώ­σεις - Andy’s Publishers ΦΛΩ­ΡΑ ΜΑ­ΣΤΡΑ­ΚΑ: Ὁ στό­χος, Π.Τ., Τὰ πρό­σω­πα τοῦ ἔργου, Τὸ πα­λίμ­ψη­στο, ΚΩΝ­ΣΤΑ­ΝΤΙ­ΝΟΣ Μ. ΜΑ­ΣΤΡΑ­ΚΑΣ: Μὲ ἄρτο κ’ ἡδο­νή.., Ἐ...

    Λογοτεχνία 2019-09-10
  • Τί εἶναι: τὸ περιοδικό, οἱ ἐκδόσεις Διορθώσεις - Διατυπώσεις, καὶ τί ἐπιδιώκουν

    Τί εἶναι: τὸ πε­ριο­δι­κό, οἱ ἐκδό­σεις Διορ­θώ­σεις - Δια­τυ­πώ­σεις, καὶ τί ἐπι­διώ­κουν diorthoseis.eu Οἱ Διορ­θώ­σεις εἶναι μη­νιαῖο πε­ριο­δι­κό, μὲ πο­λι­τικὴ ἀνά­λυ­ση τῆς Ἑλλη­νικῆς, Εὐρω­παϊκῆς, καὶ πα­γκό­σμιας – κατὰ τὸ δυ­να­τόν –, πραγ­μα­τι­κό­τ...

    Λογοτεχνία 2019-06-29