Λογοτεχνία


Συντάκτης: Διαχειριστής
Δημοσιεύθηκε: 2019-09-10 02:25:36 Κατηγορία: Λογοτεχνία
Ετικέτες: λογοτεχνία τεύχος 45 διορθώσεις


Κυκλοφορεί το τεύχος 45 (Σεπτέμβριος 2019)

ΜΗ­ΝΙΑΙΟ ΠΕ­ΡΙΟ­ΔΙ­ΚΟ, ΣΕ­ΠΤΕΜ­ΒΡΙΟΣ 2019, ΤΕΥ­ΧΟΣ 45, ΤΙ­ΜΗ 5,00

Ὑπεύ­θυ­νος: Κ. M. ΜΑ­ΣΤΡΑ­ΚΑΣ, Ἐκδό­της: Διορ­θώ­σεις - Andy’s Publishers

ΦΛΩ­ΡΑ ΜΑ­ΣΤΡΑ­ΚΑ: Ὁ στό­χος, Π.Τ., Τὰ πρό­σω­πα τοῦ ἔργου, Τὸ πα­λίμ­ψη­στο, ΚΩΝ­ΣΤΑ­ΝΤΙ­ΝΟΣ Μ. ΜΑ­ΣΤΡΑ­ΚΑΣ: Μὲ ἄρτο κ’ ἡδο­νή.., Ἐπι­λο­γές, ΤΑ­ΚΗΣ ΠΑΥ­ΛΟ­ΣΤΑ­ΘΗΣ: Ἀνα­δυο­μέ­νη, ΑΝΤΩ­ΝΗΣ ΡΟΥ­ΠΑ­ΚΙΩ­ΤΗΣ: Ὁ πύρ­γος, Μιὰ χαρὰ φαί­νε­σαι, Δὲ γρά­φεις δύ­σκο­λα, ΕΛΕΥ­ΘΕ­ΡΙΟΣ ΑΝΕΥ­ΒΛΑ­ΒΗΣ: ΠΑ­ΡΙΣ ΤΑ­ΚΟ­ΠΟΥ­ΛΟΣ, Ὁ Γνω­στός, Ἄγνω­στός σας, μὲ τὸ τρια­ντά­φυλ­λο στὸ πέ­το, μέ­σα ἀπ’ τὸ ἔργο του: Κενὴ Δια­θή­κη καὶ Ἀπο­ρία πρὸς τὰ Ἔθνη, ΠΟΙ­Η­ΤΙ­ΚΑ ΔΙΑΝ­ΘΙ­ΣΜΑ­ΤΑ: ΒΑΓ­ΓΕ­ΛΗΣ ΒΟ­ΓΙΑ­ΤΖΗΣ: Οἱ πυ­ρο­τε­χνουρ­γοί, Στὰ μέ­τρα τους, Τρο­παιοῦχοι τῆς ἀγά­πης, Χα­μέ­νη χα­ρά, ΜΑΙ­ΡΗ ΓΥ­ΦΤΑ­ΚΗ: Βό­τσα­λα, Ἡ ἀλλαγὴ τῶν χρω­μά­των, Μα­ρό­κο, Οἱ νε­ραντζιές, Μιὰ θλί­ψη, Τὰ ξύ­λι­να πα­τώ­μα­τα, Μοῖρα-Γυ­ναῖκα, Βιο­γρα­φι­κό, Μὲ τὴν παν­σέ­λη­νο, Ἀπο­σπά­σμα­τα, ΒΑΓ­ΓΕ­ΛΗΣ ΚΑ­ΚΑ­ΤΣΑ­ΚΗΣ: Ὥρα γιὰ σύ­ντα­ξη, Πε­ρι­μέ­νο­ντας τὸ γα­μπρό, Προ­σευ­χή, Δὲν ἔχου­με πρό­βλη­μα, Ἐπι­σκέ­ψεις, Δί­χως ὀμπρέλ­λα, Τοῦ ἥλιου, Στ’ Ἁγιοῦ Πνευμά­του τὶς αὐλές, Ἀπο­σπά­σμα­τα, ΚΑ­ΤΕ­ΡΙ­ΝΑ ΚΑ­ΛΑ­ΜΠΑ­ΛΙ­ΚΗ: Στοῦ σπι­τιοῦ μου τὴ γω­νί­τσα, Στὸν κά­βο τοῦ Σου­νί­ου, Ἀπο­σπά­σμα­τα, ΜΑ­ΡΙΑ ΜΑ­ΡΗ: Πά­φλα­σμα, ΔΗ­ΜΗ­ΤΡΗΣ ΜΑ­ΡΟΥ­ΔΑΣ: Δέ­η­ση, -ρά, Μου­τζου­ρω­μέ­να χαρ­τιά, Σκο­τεί­νια­σε στοὺς κυ­νη­γό­το­πους, Ἕξι Αὐγού­στου, ΝΙ­ΚΟΣ Γ. ΜΟΥΡ­ΤΖΟΥ­ΧΟΣ: Ἀπ’ τὸ Ὁδοι­πο­ρικὸ Ἰδεῶν, ΗΡΩ ΝΙ­ΚΟ­ΠΟΥ­ΛΟΥ: Τὸ πρὶν καὶ τὸ μετὰ τὴν παῦλα, Σὲ σέ­να ποὺ δέν, Γυ­μνὸ νυ­χτός, Τὸ δά­νειο, Σπεῦδε βρα­δέ­ως, Ἡ ἀφυ­πη­ρέ­τη­ση τοῦ Φει­διπ­πί­δη, Ἀρέ­να, Ἀπο­σπά­σμα­τα, ΓΙΑΝ­ΝΗΣ ΠΑ­ΝΟΥ­ΣΗΣ: Nova species, Δή­λω­ση, Αὐτο­βιο­γρα­φι­κό, Μά­να, Μυ­θο­λο­γία, Big Bang 2, Ἑνιαῖο το­πίο, Οἰκο­γε­νειακὲς ὑπο­θέ­σεις νυ­κτός, Νέ­με­σις, Εὐλο­γία, Ἀντα­γω­νι­σμοί, Οἱ ἀχά­ρι­στοι, Χα­ρο­φι­λία, Ὠδὴ στὴν πα­τρί­δα, Ἀπο­σπά­σμα­τα, ΣΩ­ΤΗ­ΡΗΣ ΣΑ­ΡΑ­ΚΗΣ: Ξέ­νο σῶμα, Ἡ Γῆ, Τὸ τρί­το λά­λημα, Ἡ μά­χη τοῦ Μαν­τζι­κέρτ Β΄, Πε­ρι­μέ­νο­ντας τὴν ἐπί­θε­ση, Οἰκο­γε­νεια­κά, Χωρὶς ἀπά­ντη­ση, Οἰωνός, Στὸ ἄλλο ἄκρο, Ἡ δη­μιουρ­γία τοῦ Κό­σμου, Ση­μα­ντικὴ λε­πτο­μέ­ρεια, Ἀπο­σπά­σμα­τα, ΠΑ­ΡΙΣ ΤΑ­ΚΟ­ΠΟΥ­ΛΟΣ: Ἐκεῖνος!, Ὁ φί­λος, Μή­πως ἐμεῖς; Δί­λη­μα μ.Χ., What’s in a name, Pieta, Κρά­τα τὸ πά­θος σου!, Ἡ φί­λη τῆς ποι­ή­σε­ως, Πα­ρά­λει­ψις, Chercher l’ éternité, Θὰ προ­τι­μού­σα­με, ΛΟΥ­ΛΗ ΤΣΑ­ΜΑ­ΝΤΑ­ΝΗ: Ἀπ’ τὸ Στὸν τό­πο τοῦ τί, ΜΑ­ΝΟ­ΛΗΣ ΕΥ­ΚΛΕΙ­ΔΗ ΧΡΟ­ΝΑ­ΚΗΣ: Ἡ ὀθό­νη καὶ τὸ ὀθό­νιο, ΔΙΟΡ­ΘΩ­ΣΕΙΣ: Τί εἶναι τὸ πε­ριο­δι­κό, οἱ ἐκδό­σεις Διορ­θώ­σεις-Δια­τυ­πώ­σεις καὶ τί ἐπι­διώ­κουν, ΚΟ­ΣΜΑΣ Τ. ΡΑ­ΚΑΣ: Λά­βα­με: Μαί­ρη Γυ­φτά­κη: Ἥλιοι νυ­χτε­ρι­νοί, Κέ­ντρο Τε­χνῶν Μέτς - ’Ι­δε­ό­ραμ­μα& film Amargi, mets@metsartscentre.com., ΜΗ­ΤΣΟΣ ΚΑ­ΣΟ­ΛΑΣ: Ἕξι θε­α­τρικὰ ἔργα, ΓΙΩΡ­ΓΟΣ ΚΛΑ­ΨΑΣ: Ἡ εὕρε­ση τῶν Χει­ρο­γράφων τῆς Νε­κρῆς Θά­λασ­σας, ΧΡΗ­ΣΤΟΣ ΕΜ­ΜΑ­ΝΟΥ­ΗΛ: Μι­κρὲς χα­ρές, ΚΑ­ΤΕ­ΡΙ­ΝΑ ΕΜΜ. ΚΟΤ­ΤΑ­ΚΗ: Ἀνθί­σμα­τα, Τὸ κί­τρι­νο που­λί.