Τί εἶναι:
τὸ πε­ριο­δι­κό,
οἱ ἐκδό­σεις Διορ­θώ­σεις - Δια­τυ­πώ­σεις,
καὶ τί ἐπι­διώ­κουν


diorthoseis.eu


Οἱ Διορ­θώ­σεις εἶναι μη­νιαῖο πε­ριο­δι­κό, μὲ πο­λι­τικὴ ἀνά­λυ­ση τῆς Ἑλλη­νικῆς, Εὐρω­παϊκῆς, καὶ πα­γκό­σμιας – κατὰ τὸ δυ­να­τόν –, πραγ­μα­τι­κό­τη­τας, ἀπό­λυ­τα ἀνε­ξάρ­τη­το ἀπὸ ἰδε­ο­λο­γικὲς ἀγκυ­λώσεις, κομ­μα­τικὲς δε­σμεύ­σεις καὶ ὁποιεσ­δήπο­τε σκο­πι­μό­τη­τες, ποὺ ἔχει ὅλως ἄλλη ὀπτι­κή. Γι’ αὐτὸ κ’ εἶναι πά­ντα ἄρρη­κτα συν­δε­δε­μέ­νο μὲ τὴν Ἑλλη­νι­κή, κυ­ρί­ως Ποί­η­ση, λό­για καὶ Δη­μο­τι­κή, τὸ Στο­χα­σμό, τὶς Πα­ροι­μί­ες, τὴ Χρι­στια­νικὴ Γραφὴ καὶ τὴ θύ­ρα­θεν παι­δεία, δη­λαδὴ τήν, ἐκ τῶν πραγ­μά­των πα­γκό­σμια, Ἑλλη­νικὴ Γραμ­μα­τεία.

Μὲ τὴ μη­νιαία ἔκδο­ση ἐπι­διώ­κε­ται νὰ μεί­νουν οἱ Διορ­θώ­σεις αὐτὸ ποὺ ἤδη ἔγι­ναν μέ­χρι σή­με­ρα: ἡ πνευ­μα­τικὴ ἀνά­σα, διαρκῶς πε­ρισ­σο­τέ­ρων, καὶ μὲ τὴ δι­πλὴ ἐκδο­τικὴ σειρὰ Διορ­θώ­σεις-Δια­τυ­πώσεις, νὰ ἐκταθῇ ἡ πνευ­μα­τικὴ προ­σπά­θεια στὰ βι­βλία καὶ νὰ δο­θοῦν εὐκαι­ρί­ες, στὴ συ­νεχῶς διευ­ρυ­νό­με­νη ὁμά­δα ἀπὸ νέ­ους κι ὥρι­μους, ἐπώνυ­μους κι ἀνώ­νυ­μους – ἀκό­μα – ἐργά­τες τῶν Γραμ­μά­των.

Πε­ριέ­χει Ποί­η­ση καὶ Πε­ζο­γρα­φία ση­μερ­νή: Τὰ Ποι­η­τικὰ Διαν­θί­σμα­τα καὶ τὰ Διη­γή­μα­τα, ποὺ δη­μο­σιεύ­τη­καν κ’ ἐξα­κο­λου­θοῦν νὰ δη­μο­σιεύ­ω­νται, ἐκδε­δο­μέ­να ἢ ἰδιό­γρα­φα.

Τέ­λος, τὰ ἐνΔοσκο­πι­κά, τὶς ἀντιΔρά­σεις τ’ Διόρ­θω­τα καὶ τὴν Ἀλλη­λο­γρα­φία, στῆλες μὲ ζω­ντανὲς κρί­σεις καὶ σχό­λια, ποὺ ἀφο­ροῦν ὄχι μό­νο τοὺς φί­λους συγ­γρα­φεῖς, τοὺς συν­δρο­μη­τές, ἀλλὰ καὶ τοὺς ἀνα­γνῶστες, γιὰ τὴν Ἑλλη­νι­κή, Εὐρω­παϊκὴ καὶ πα­γκό­σμια πνευ­μα­τικὴ καὶ πο­λι­τικὴ πραγ­μα­τι­κό­τη­τα, οἰκο­νο­μία, κοι­νω­νία καὶ ἀγορὰ συ­νο­λι­κά, καλῶντας, συ­νά­μα, μο­νί­μως σὲ διά­λογο.

Τὸ πε­ριο­δι­κό, μὲ στα­θερὸ «κασ­σέ», πε­νή­ντα τεσ­σά­ρων σε­λί­δων, ἀλλὰ πά­ντα ἀπροσ­δό­κη­το πε­ριε­χό­με­νο κ’ ἐξώ­φυλ­λο-πί­να­κα τῆς Φλώ­ρας Κ. Μά­στρα­κα, ἐκδί­δουν, ἀπὸ τὸ τεῦχος 45, καὶ πά­λι οἱ andy’s publishers, Σό­λω­νος 59, τηλ.: 210-3600024. πού, δρα­στη­ριο­ποιοῦνται ἀπὸ τὸ 2004.

Οἱ Διορ­θώ­σεις δὲν ἔχουν «συ­ντα­κτικὴ ἐπι­τρο­πή» ἢ ἄλλο γρα­φειο­κρα­τικὸ σχῆμα. Ἔχουν μό­νον ὑπεύ­θυ­νο, τὸν Κώ­στα Μά­στρα­κα, ποὺ ὑπῆρξε ἄμε­σος βοηθὸς τοῦ Ρέ­νου Ἡρ. Ἀπο­στο­λί­δη, καθὼς τὸν ἀνα­φέ­ρει στὸν πρό­λο­γο τῆς Ἀνθο­λο­γί­ας. Ἦταν στε­νώ­τα­τος φί­λος καὶ συ­νερ­γά­της του σΤὰ Νέα Ἑλλη­νι­κά, στὴν ἴδια τὴν Ἀνθο­λο­γία, καὶ πα­ρα­στά­της στὰ βι­βλία καὶ στὶς προ­σπά­θειές του, σχεδὸν σα­ρά­ντα χρό­νια, ἀπ’ τὸ 1966 καὶ ἑξῆς, μέ­χρι τὸ θά­να­τό του, τὸ 2004, ποὺ τοῦ χά­ρι­σαν πο­λύ­τι­μη ἐμπειρία καὶ γνώ­ση τῶν πνευ­μα­τικῶν καὶ πο­λι­τικῶν πραγ­μά­των ἀλλὰ καὶ τῆς χρή­σης καὶ ἐπι­μέ­λειας τοῦ λό­γου.

Οἱ Διορ­θώ­σεις, εἶναι βῆμα ἐντελῶς ἐλεύ­θε­ρο, σ’ ὅλους ὅσοι ἀγο­ρεύ­ειν ἐπὶ τῆς οὐσί­ας βού­λο­νται. Ἐπὶ τῆς οὐσί­ας κι ὄχι πρὸς τὸ θε­αθῆναι ἢ τὸ δη­μο­σιευθῆναι! Δὲν γί­νο­νται κα­τα­χω­ρή­σεις ἐδῶ. Καμ­μιά δη­μό­σια σχέ­ση κα­νε­νός, κα­νέ­να «ὄνο­μα», καμ­μιά ἰδιό­τη­τα, ὅσο βα­ρύ­γδου­πη κι ἂν εἶναι, δὲν ὠφε­λεῖ σὲ τί­πο­τα, παρὰ μό­νον ἡ οὐσία.

Στὴν ἐκδο­τικὴ σειρὰ Διορ­θώ­σεις τὰ βι­βλία ἀξιο­λο­γοῦνται κ’ ἐπι­λέ­γο­νται, μὲ τὰ ἴδια κρι­τή­ρια τοῦ πε­ριο­δι­κοῦ. Τὰ κεί­με­να, στὴν ἱστο­ρικὴ ὀρθο­γρα­φία, ἐπι­με­λεῖται-στοι­χειο­θε­τεῖ ὁ Κων­σταντῖνος Μ. Μά­στρα­κας καὶ τὰ ἐξώ­φυλ­λα ἡ Φλώ­ρα Κ. Μά­στρα­κα.

Στὴ σειρὰ Δια­τυ­πώ­σεις τὸν ὅλο λό­γο καὶ τὴν εὐθύ­νη ἔχουν οἱ συγ­γρα­φεῖς. Αὐτοί δια­λέ­γουν τί καὶ πῶς θὰ ἐκδοθῇ: Τὸ πε­ριε­χό­με­νο, τὸν τί­τλο, τὸ ἐξώ­φυλ­λο, τὸ σχῆμα τοῦ βι­βλί­ου, τό «κασ­σέ», τὴ γραμ­μα­το­σει­ρά, τὴν ὀρθο­γρα­φία. Ἡ στί­ξη, στοι­χειο­θε­σία καὶ λοιπὴ ἐπι­μέ­λεια, εἶναι τοῦ Κ.Μ. Καὶ τοῦτο γιατὶ κρί­θη­κε πὼς εἶναι ἀσφυ­κτικὴ ἡ ὅποια ἐκδο­τικὴ ἄπο­ψη, ἀκό­μα καὶ γιὰ κεί­νους ποὺ συμ­φω­νοῦν, ἀλλ’ ὁπωσ­δή­πο­τε δὲν θέ­λουν νὰ δε­σμευ­θοῦν ἀπό­λυ­τα, δια­τηρῶντας τὶς αἰσθη­τικὲς κι οὐσια­στι­κές τους ἀπό­ψεις γιὰ τὰ κεί­με­νά τους. Ἔτσι ἔχουν τὴ δυ­να­τό­τη­τα τῆς ἀπό­λυ­τα δικῆς τους Δια­τύ­πω­σης τοῦ βι­βλί­ου τους.

Οἱ Διορ­θώ­σεις στὴν ἱστο­σε­λί­δα τους: www.diorthoseis.eu, πα­ρέ­χουν στὴ διά­θε­σή σας: α) ὅλους τοὺς πί­να­κες τῶν ἐξω­φύλ­λων, στὴν πι­να­κο­θή­κη τῆς Φλώ­ρας Μά­στρα­κα, β) τὰ πε­ριε­χό­με­να κά­θε τεύ­χους, γ) πλή­ρεις, καί τὶς 1928 σε­λί­δες, μὲ τὰ κεί­με­να τοῦ πε­ριο­δι­κοῦ, σὲ ἠλε­κτρο­νικὴ ἀπει­κό­νι­ση, πιστὴ τῆς ἔντυ­πης μορφῆς, τὴν ὁποία μπο­ρεῖτε νὰ ξε­φυ­λί­σε­τε.

Πε­ριο­δικὸ κ’ ἱστο­σε­λί­δα θὰ ἐμπλου­τί­ζω­νται κι ἀνα­πτύσ­σωνται, συ­νεχῶς, δια­τηρῶντας, πά­ντα, τὴν ἀπό­λυ­τη ἀνε­ξαρ­τη­σία τους, ἔνα­ντι οἱου­δή­πο­τε, μὲ τὴν ἐλπί­δα (ἀλλὰ καὶ μο­να­δικὴ ἀπαί­τη­ση ἀπὸ σᾶς) τῆς ἔκθυ­μης πα­ντοί­ας στή­ρι­ξής σας.


Επι­κοι­νω­νία